Lắp đặt sàn / Floor Installation

Hèm khóa Vinyl / Click Lock Vinyl Installation

Sàn Vinyl với hèm khóa được lắp đặt dễ dàng tương tự như sàn Laminate. Điểm tuyệt vời của sàn Vinyl là có thể được cắt dễ dàng bằng dao rọc giấy, không cần dung cưa.

A vinyl flooring with a click lock installation will be installed very similarly to a laminate floor. The best part about vinyl tiles is, they can easily be cut with just a utility knife — no saw required!

Trước khi lắp đặt / Pre-Installation

Mở hộp sàn Vinyl ( không tháo các tấm ván ra) và để chúng thích nghi ở nhiệt độ 20-30°C trong khoảng 48 giờ trở lên trước, trong và sau khi lắp đặt. Không để các tấm ván lên trên sàn bê tông trong thời gian thích nghi.

Acclimate the vinyl by just opening the boxes (not removing the planks) and allowing them to sit in a constant temperature between 65° and 85°F for 48 hours or more before, during and after installation. Do not store the flooring on concrete while acclimating.

Tiếp theo, tháo các gờ và đặt nội thất nhà bếp hoặc nhà tắm.

Next, remove the base moldings and undercut doorways to the thickness of the flooring. Remove furniture. Install any cabinets that need to be installed in kitchen or bathrooms—they cannot go on top of this floor.

Sàn lót là cấu trúc hỗ trợ của sàn và cần phải được chuẩn bị đúng cách. Sàn vinyl có thể được lắp đặt trên sàn bê tông, sàn vinyl cũ, sàn gỗ hay gạch men. Toàn bộ nền lót phải khô, sạch, mịn, bằng phẳng và không có bụi, sáp, keo, dầu và hóa chất. Sàn nhà phải bằng phẳng. Ron gạch men nên được chà keo hoặc tráng xi măng để tạo bề mặt phẳng.

The subfloor is the supporting structure of the flooring and it is very important that it is properly prepared. Vinyl can installed over concrete, old vinyl or wooden floors and tile. All substrates must be dry, clean, smooth, level and free from dust, wax, glues, oils and chemicals. Floors must be level and flat. Tile floor grout lines should be patched with a latex fortified, cementitious patching compound to create an even surface,

Trước khi lắp đặt sàn, quét và/hoặc hút bụi để loại bỏ tất cả bụi bẩn và những mảnh vụn.

Prior to installation of floor, sweep and/or vacuum substrate to remove all dust and debris.

Công cụ / Tools

 • Dao tiện dung / Utility Knife
 • Thước dây / Tape Measure
 • Thước chữ T / T-Square
 • 1/4” Spacers
 • Bật mực / Chalk line
 • Búa và bộ dụng cụ lắp sàn / Hammer and Tapping Block
 • Kính bảo vệ / Safety glasses

Bắt đầu / Getting Started

1. Xác định hướng lắp đặt ván lót sàn. Để giúp căn phòng trông có vẻ lớn hơn hoặc nếu lắp sàn ở hành lang hoặc những phòng rất nhỏ, tốt nhất nên đặt các tấm ván song song với hướng dài nhất của phòng.

1. Determine which direction the planks will be installed. To make the room appear larger or if installing in very small rooms or hallways, it is preferable to lay the planks parallel to the longest room dimension.
2. Không lắp đặt tủ trên ván.

2. Do not install cabinets on top of planks.
3. Đo cẩn thận căn phòng để xác định độ vuông và chiều rộng của hàng ván cuối cùng. Nếu chiều rộng của hàng ván cuối cùng nhỏ hơn 2 inch (50mm), ngoại trừ cạnh lưỡi, chiều rộng của hàng ván đầu tiên sẽ phải được cắt tương ứng.

3. Carefully measure the room to determine squareness and to determine the width of the last row of planks. If the width of the last row of planks is less than 2” (50mm), excluding the tongue, the width of first row of planks will have to be cut accordingly.
4. Khoảng cách giãn nở tối thiểu cần có là 1/4 inch xung quanh các góc tường và tất cả các vật thể thẳng đứng (ví dụ: đường ống và hệ thống đèn).

4. A minimum 1/4” expansion space is required around the perimeter of the room and all vertical objects (ie. pipes and fixtures).
5. Kiểm tra tất cả các tấm ván xem có khiếm khuyết và hư hỏng có thể nhìn thấy trước và trong khi lắp đặt không. Không lắp đặt các tấm ván bị hư hỏng. Liên hệ với nhà phân phối của bạn để thông báo về thiệt hại.

5. Inspect all planks for visible defects and damage before and during installation. Do not install damaged planks. Contact your distributor to file a damage claim.

Cài đặt / Installation

1. Lắp đặt song song với chiều dài của căn phòng, tốt nhất là song song với các nguồn sáng (cửa sổ và cửa ra vào) (xem hình 1). Gạch một đường phấn ở điểm bắt đầu để cố định hướng. Trộn các tấm ván trộn từ bốn hoặc năm hộp để có được hoa văn ngẫu nhiên.

1. Begin installation parallel to the long dimension of the room, preferably parallel with the light sources (windows and doors) (see figure 1). Snap a chalk line at the starting point to maintain alignment. Use planks mixed in from four or five boxes to achieve random pattern.
2. Lắp đặt các tấm ván từ phía bên trái của bức tường bắt đầu và lắp dần về phía bên phải. Nếu bắt đầu lắp với một tấm ván nguyên kích cỡ, cần phải cắt bỏ cạnh lưỡi (hình 3). Để cắt ván, sử dụng dao tiện ích với lưỡi dao thẳng. Khía vào mặt trên của tấm ván, đè dao xuống để cắt đứt tấm ván. Mặt ván có cạnh lưỡi luôn phải hướng vào bức tường bắt đầu. Đặt các miếng đệm 5/16 inch (8.2mm) giữa cạnh ngắn và dài của tấm ván và tường. Luôn luôn đặt một miếng đệm giữa tường và tấm ván.

2. Install planks from the left side of the starting wall and work to the right side. If starting with a full width plank, the tongue must be removed (figure 3). To trim planks, use a Utility knife and a straight edge. Score the top surface of the plank, flex it downward to separate pieces. The tongue side of the plank always faces the starting wall. Place 5/16” (8.2mm) spacers between the short and long side of the planks and the wall. Always position one spacer between the wall and where the planks join.
3. Các khớp cuối của các tấm ván ở hàng đầu tiên được lắp ráp bằng cách chèn mặt lưỡi vào mặt rãnh của tấm ván trước ở góc thấp 20-30 °. Dần dần hạ tấm ván xuống cho thặt phẳng, ấn xuống dưới và hướng vào trong cho đến khi khớp, đảm bảo rằng các tấm ván được căn chỉnh hoàn hảo. Lắp đặt các tấm ván còn lại ở hàng đầu tiên.

3. The end joints of the planks in the first row are assembled by inserting the tongue side into the groove side of the previous plank at a low 20-30°angle. Gradually lower the plank down flat, applying pressure inward and downward, until the end joint closes, insuring that the planks are perfectly aligned. Install remaining full planks in the first row.
4. Tấm ván cuối cùng trong hàng đầu tiên có thể cần phải được cắt. Đo khoảng cách giữa tường và bề mặt của tấm ván hoàn chỉnh cuối cùng rồi trừ 5/16 inch (8.2mm) để tính kích thước miếng đệm. Nếu số đo này ngắn hơn 8 inch (20,3cm), hãy cắt tấm ván đầu tiên và tấm ván cuối cùng, cắt mỗi tấm ít nhất 8 inch (20,3cm). Các tấm ván được cắt bằng dao tiện ích sắc và cạnh thẳng hoặc dung thước vuông thợ mộc. Dùng dao tiện ích khía vào bền mặt tấm ván rồi gập tấm ván lại theo đường khía.

4. The last plank in the first row may need to be cut. Measure the distance between the wall and the surface of the last full plank. Subtract 5/16” (8.2mm) from this measurement to allow for the spacer. If this measurement is less than 8”(20.3cm) in length, trim first plank and last plank, each no less than 8”. Planks are cut using a sharp utility knife and straight edge or carpenter’s  square. Score the surface of the plank with a utility knife, and then snap the plank at the score line.
5. Mảnh ván bị cắt khỏi tấm ván cuối cùng ở hàng đầu tiên có thể dùng làm tấm ván đầu tiên ở hàng thứ hai với điều kiện nó dài ít nhất 8 inch (20,3cm). Luôn sắp xếp các khớp nối từ hàng này sang hàng khác tối thiểu 8 inch (20,3cm).

5. The remaining piece cut off from the last plank in the first row may serve as the first plank in the second row provided it is at least 8” (20.3cm) long. Always stagger end joints from row to row a minimum of 8” (20.3cm).
6. Lắp đặt cạnh dài của tấm ván đầu tiên của hàng thứ hai. Hãy chừa một khoảng trống 6.3mm giữa tường và cạnh ngắn của tấm ván. Chèn mặt lưỡi vào rãnh của hàng trước ở góc thấp và từ từ hạ xuống sàn lót.

6. Install the long side of the first plank of the second row. Remember to place a 1/4” space between the wall and the short side of the plank. Insert the tongue side into the groove side of the previous row at a low angle and lower flat to the substrate.
7. Cài đặt tấm ván thứ hai của hàng thứ hai. Vị trí cạnh dài của tấm ván với mặt lưỡi chồng lên rãnh của các tấm ván ở hàng trước khoảng 3.2mm . Sau đó, góc lắp khớp cuối vào tấm ván trước. Đặt tấm ván xuống và nhẹ nhàng đẩy vào cho đến khi tấm ván khóa vào hàng trước. Tiếp tục lắp đặt các tấm ván còn lại ở hàng thứ hai. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng hai hàng đầu tiên thẳng và vuông góc nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến toàn bộ quá trình lắp đặt.

7.  Install the second plank of the second row. Position the long side of the plank with the tongue side overlapping the groove of the planks in the previous row approximately 1/8”. Then, angle the end joint into the previous plank. Angle the plank down and gently push in until the plank locks into the previous row. Continue installing remaining planks in second row. It is important to make sure that the first two rows are straight and square or this will adversely affect the entire installation.
8. Tiếp tục lắp từ trái sang phải, từng hàng một. Cần phải duy trì khoảng cách 6.3mm quanh các góc tường và các vật thể thẳng đứng đồng thời tạo hoa văn ngẫu nhiên bằng cách chọn xoay vòng các tấm ván. Chừa tối thiểu khoảng 20,3cm ở các khớp cuối cùng.

8. Continue working from left to right, row by row. Be sure to maintain a 1/4”” space around all walls and vertical objects and maintain a random appearance by cycling patterns of boards. Offset end joints a minimum of 8” (20.3cm).
9. Khi lắp xung quanh viền cửa, cần phải trượt tấm ván dưới cạnh cửa. Điều này có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách bắt đầu lắp từ hàng ở góc phòng có viền cửa và đẩy tấm ván vào vị trí cho đến khi nó được gắn. Hàng này có thể được hoàn thành bằng cách chèn lưỡi vào rãnh hoặc rãnh vào lưỡi tùy theo hướng.

9. When fitting around door trim it will be necessary to slide the plank under the trim. This can be accomplished easily by starting the row on the side of the room with the door trim and then sliding the plank into place once it is attached. The row can be completed by inserting the tongue in to the groove or the groove into the tongue depending on the direction.

Click Lock Vinyl installation

Hoàn thiện / Finishing

 • Sau khi tất cả các tấm ván đã được lắp đặt, loại bỏ các miếng đệm khỏi các góc phòng.
 • After all planks have been installed, remove spacers from perimeter of room.
 • Không lắp phào xuyên qua sàn.
 • Do not fasten any moldings through the flooring.
 • Khoan trước và lắp phào tròn hoặc phào chân tường. Phào chỉ phải có kích thước đủ để bao phủ khoảng trống 6.3mm. Gắn phào vào tường, không gắn phào xuyên qua sàn.
 • Pre-drill and install quarter round or baseboard molding. Molding must be sufficient size to cover the 1/4” space. Do not fasten moldings through the flooring. Fasten into the wall.
 • Nếu không che các cạnh bị lộ bằng nẹp, hãy lấp đầy khoảng trống bang keo silicone hoặc caulk chất lượng cao.
 • If not covering exposed edges with trim, fill the gap with a high quality silicone caulking.
 • Sử dung ván ép để che mặt sàn khi di chuyển nội thất hoặc đồ đạc nặng vào vị trí.
 • Use plywood to cover the top of the flooring when moving heavy furniture or appliances into position.
 • Sử dụng đồ bảo vệ sàn thích hợp dưới chân của đồ nội thất.
 • Use proper floor protectors under the legs of furniture.
 • Nhiệt độ sau khi cài đặt phải được duy trì trong khoảng 20-30 độ C. Độ ẩm tương đối phải được duy trì trong khoảng từ 40% đến 70%.
 • Post installation temperature must be maintained between 65° and 85°F. Relative humidity must be maintained between 40% and 70%.

Lưu ý đặc biệt / Special Considerations

Phòng tắm / Bathrooms

Khi lắp đặt sàn LVT trong phòng tắm, sàn chỉ có thể được lắp dưới bồn cầu nếu sàn được tách biệt khỏi các phòng liền kề với thềm cửa. Nếu không, sàn nên được lắp cách bồn cầu 3.2mm. Sử dụng keo silicone chất lượng cao để lấp đầy khoảng cách giãn nở ở bồn tắm, vòi hoa sen và tất cả các khu vực ẩm ướt để ngăn nước rò rì xuống mặt dưới của sàn.

When the LVT planks are installed in a bathroom, the flooring can be laid under the toilet only if the floor is separated from adjacent rooms with a doorway threshold. Otherwise the flooring should be installed around the toilet leaving a 1/8” expansion space. Use a high quality silicone caulking to fill the expansion space at the tub, shower and all wet areas to prevent surface water seepage under the floor.

Cầu thang / Stairs
Sàn Vinyl có thể được gắn chắc chắn lên bậc thang bằng cách sử dụng keo dán sàn LVT chịu lực chất lượng cao. Thực hiện theo các hướng dẫn cho chất kết dính về kích thước bay và thời gian để khô. Luôn luôn sử dụng nẹp mũi cầu thang để hoàn thiện phần mũi của từng bậc thang. Bạn có thắc mắc điều gì không? Bạn cần hỗ trợ thêm? Chúng tôi ở đây vì bạn. Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện với một trong những chuyên gia về sàn của chúng tôi trong hộp trò chuyện trên trang này để có được câu trả lời nhanh chóng cho những câu hỏi của bạn về cách lắp đặt sàn nhé!

Vinyl Flooring planks can be fully adhered over steps using a high quality pressure sensitive luxury vinyl tile adhesive. Follow the instructions on the adhesive for trowel size and drying time. Always use a flush stair nose molding to finish each step at the nose.Have questions? Need a little bit of extra help? We’re here for you. Start a chat with one of our flooring experts in the box on this page and get a fast answer to your vinyl flooring installation questions.